PARTIPROGRAM

Du kan se partiprogrammet även som video ovan.
 

Framtiden börjar reda nu. Den börjar med våra barn, vår barnomsorg och vår skola. Vi vill, först och främst, att våra barn skall få vara glada och lyckliga! Lyckliga medborgare bygger ett bra samhälle och vill varandra väl. Den som däremot blivit illa behandlad kanske föredrar att behandla andra illa. Därför är vårt fokus på lyckliga invånare bland hela befolkningen.

Men vi börjar med barnen och skolan som tyvärr fått oerhört mycket kritik. De undersökningar som gjorts på nationell och internationell nivå visar på negativa resultat, men vi vill lyfta fram att våra barn kanske har andra, bättre egenskaper som är lämpade för en ljus framtid. Våra barn är kreativa, ifrågasättande - ja nästan uppkäftiga, och köper inte allt de vuxna vill att de ska göra och hur de ska vara. Och varför skulle de vilja det? Alla är ju enskilda individer och bör inte likriktas och påtvingas att bli som serietillverkade kopior av varandra.

Därför vill Socialliberalerna att skolan ska anpassas till varje individs behov, höga som låga, kreativa och utmanande. Varje barn ska känna möjlighet att nå framsteg som mäts enbart med de egna tidigare nivåerna! Det kan man inte få med betyg i skolan. Betygssystemen världen över bygger alltid i slutändan på att man ska jämföras med andra. Därför vill vi införa helt frivilliga betyg i skolan. Den elev som vill ha betyg och känner att det är ett stimulansmedel ska få betyg, medan de elever som inte vill ha det ska slippa den pressen och stressen som kan uppstå hos dessa individer. I båda fallen visar man att man bryr sig om individen.

Den som vill jobba i skolan och barnomsorgen med barn och lärande ska sträva efter att bli certifierade (denna skiljer sig från dagens lärarlegitimation) där särskilda kriterier ska finnas för att kunna tillgodose de krav som ställs på att hjälpa eleverna att växa i självförtroende, bli bättre på det de redan är bra på och starkare som individer. För detta ska det finns höga krav oavsett vem eller vilka som driver skolorna och med vilka hjälpmedel som kan tänkas finnas i framtiden. En rolig skola skapar glada och positiva individer! Ungdomar och vuxna som haft en bra uppväxt ser vi som en investering för att förebygga framtida brott som kostar samhället oerhört mycket mer i form av vård, förstörelse och utslagning.

Fram till idag har den politiska världen sett skolan bara som ett sätt för ungdomar att få ett jobb när de går färdigt sin utbildning. Vi ser jobb som en fortsättning på lärandet. Det ska vara roligt att jobba. Den som har ett brinnande intresse för något gör oftast ett väldigt bra jobb och lägger ner många timmar på att vilja veta mer, lära sig mer om ämnet eller till och med samlas i grupper med andra som har lika intressen. Därför bör utbildningar på högre nivå inte begränsas och stänga ute individer från att vilja lära sig mer genom antagningsnivåer. Var och en ska dessutom få söka sig till den typ av arbete som han eller hon själv tycker är lärorikt, inspirerande och roligt.

Alla arbetsplatser (inklusive skolorna) ska vara utformade på ett sådant sätt att vi förebygger kostsamma hälsosjukdomar i framtiden. Dessutom får vi individer som ser fram emot att gå till sina arbeten och kan bidra på ett bättre sätt. För de som är kreativa och vill eller känner att de har lust att starta och driva egna företag ska regelverket underlättas för att dels skapa fler arbetstillfällen men även att utveckla nya idéer och ta fram nya produkter och tjänster.

Därför vill vi också satsa starkt på forskning och forskningsliknande arbetssätt så att Sverige kan ta vara på en stark tradition kring innovation och vetenskap och ta en ledning på området och därigenom bli ett föredöme för andra nationer. Genom forskning och utveckling kan Sverige återigen konkurrera på en alltmer tuffare ekonomisk marknad. Vi kan lyckas med detta om vi tar till vara på all den kreativitet som finns hos våra barn och stödjer och lyfter fram dessa egenskaper hos våra ungdomar.

Eftersom vi vill att alla individer ska må bra och få hålla på med det de anser intressant och roligt så vill vi stötta dem som även vill satsa på idrotter, musik, design och andra yrken som vi normalt inte ser som ett åttatill fem-jobb. Dessa individer är även viktiga representanter för vårt land och ses som föredömen av unga. Låt oss hjälpa dem att förverkliga sina drömmar likaväl som individer inom andra yrken! Om vi behandlar alla väl kommer de troligtvis vilja hjälpa tillbaks framöver. Därför vill vi införa en slags ersättning till alla så att man har möjlighet att förverkliga sina drömmar och kan bidra med att lyfta vårt land ur både arbetslöshet och hälsoproblem som existerar.

Många sjuka i vårt land hade inte behövt vara där de är om vi hade förebyggt och inte snålat in på olika saker. På samma sätt skulle många äldre kunnat må bättre och kunna tas om hand bättre när de lämnar arbetslivet. Socialliberalerna vill därför satsa mycket mer på förebyggande hälsovård för att våra medborgare ska må bättre och kunna vara friskare längre.

Mycket hos Socialliberalerna handlar om att förebygga problem som kan komma att uppstå längre fram. Ett sådant område är jämställdhet för alla individer oavsett kön, ålder och förutsättningar eller åsikter. Vi tror på ett samhälle där man behandlar alla väl och är öppen för allas möjligheter att bidra till samhället. Ju tidigare, desto bättre! Utifrån var och ens förmåga och kompetens samt intresse ska vi bygga ett land där alla trivs, mår bra och känner sig behövda eller uppskattade. Vi vill bekämpa orättvisa attityder och synsätt på individer, och vi vill bryta ner de bilder utifrån vad andra vill dela in människor i grupper. Lön och belöning ska inte utgå från gruppindelningar eller grupptillhörighet, utan helt bygga på individens prestationer och förmåga. Individen ska även ges möjlighet att själv kunna vara med och påverka i större grad hur ens insats ska värderas och belönas.

På samma sätt som vi ser det som en mänsklig rättighet att kunna få bestämma över sitt liv, så ser vi bostad som en självklar rättighet. Alla inom vårt lands gränser ska ha rätt till en bostad och ett drägligt liv. Vi ska samtidigt göra allt vi kan för att påverka andra kringliggande länder och regeringar att tänka lika socialliberalt som vi själva. Ju mer vi kan sprida detta synsätt, desto färre konflikter kommer världens människor att drabbas av. Vi ska inte sluta sprida vårt budskap om gemenskap, förståelse och medmänsklighet vid Sveriges landgräns, utan stödja dem som vill ha vårt stöd.

För att förstå hur vi kan hjälpa andra länder och kulturer behöver vi också förstå oss på hur omvärlden fungerar och söka samarbete i det lilla och i det stora. Om vi tillsammans hjälps åt med att värna om vår planet och har ett aktivt klimatarbete som hjälper mänskligheten, inte stjälper den, så kan vi även få andra delar av vår värld att fungera på ett bra sätt. Vi kallar oss inte gröna socialliberaler för sakens skull, utan vi tänker satsa på att ta fram och utveckla ny, grön teknologi och bli ett föredöme även på det området. Vi ser lösningen i utveckling, inte höjda skatter och avgifter. Vi skulle kunna börja vårt partiprogram med att beskriva ett gröna samhälle, men faktum är att jorden klarar sig bra utan oss och kommer återhämta sig långt efter att mänskligheten skulle ta kol på sig själv. Istället ser vi att vi måste få alla att inse att vi lever i symbios med vår planet och att vi måste sätta människan och klimatet främst. Vår politik är rakt igenom konsekvent grön och socialliberal. Även här handlar det om att förebygga istället för att reagera i efterhand när det kan vara för sent och för kostsamt.

Men för att vi ska kunna göra det bästa för landets befolkning och för att alla ska kunna känna sig delaktiga och känna att de kan och får vara med och förbättra vårt samhälle så vill Socialliberalerna införa en mer direkt demokrati. Vi vill att politikerna ska lyssna på folket och ägna dem mer uppmärksamhet än bara vart fjärde år (eller när det utlyses nyval). Därför vill vi att invånarna ska få rösta oftare och göra sina åsikter hörda även mellan valen. Tekniken finns, Sverige skulle undvika parlamentariska kriser likt den vi har sett senaste tiden och politiken skulle engagera fler att ta reda på vad som är fakta och kräva politiker och experter på mer och trovärdig information. Först då kan vi få ett mer demokratiskt samhälle.